Okamžitá výmena tovaru


So službou Okamžitá výmena tovaru (ďalej len „Okamžitá výmena“) získate tieto výhody:
  • Vadný výrobok zakúpený u nás Vám vymeníme za nový, prípadne Vám poskytneme iné plnenie v súlade s nižšie uvedenými podmienkami Okamžitej výmeny; a to ihneď a bez čakania. Už nebudete musieť stráviť dlhé dni bez vášho tovaru.
  • Nikdy nebudete mať opravovaný výrobok. Ak sa počas 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku a služby Okamžitá výmena stane Váš výrobok vadným, obratom Vám ho vymeníme za nový s novou dvojročnou záručnou lehotou (podľa podmienok uvedených nižšie).

SLUŽBA OKAMŽITÁ VÝMENA JE POSKYTOVANÁ NA VYBRANÉ VÝROBKY, KTORÉ SÚ OZNAČENÉ VOĽBOU TEJTO SLUŽBY PRI ICH KÚPE. SLUŽBU OKAMŽITÁ VÝMENA JE MOŽNÉ UPLATNIŤ U VÁD A ZA PODMIENOK ŠPECIFIKOVANÝCH NIŽŠIE.


Podmienky využitia služby Okamžitá výmena
 
1. Okamžitá výmena je platenou službou, ktorej účelom je poskytnúť našim zákazníkom okamžitú výmenu vadného výrobku za nový výrobok, prípadne poskytnúť našim zákazníkom iné plnenie podľa bodu 4., a to za podmienok stanovených nižšie. Služba Okamžitej výmeny sa stáva účinnou dňom jej zakúpenia a trvá po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku, ku ktorému sa má služba Okamžitá výmena vzťahovať. Službu Okamžitá výmena je možné zakúpiť najneskôr v lehote do štrnásť (14) dní odo dňa zakúpenia výrobku, ku ktorému sa má služba Okamžitá výmena vzťahovať, t.j. neskoršie zakúpenie Služby Okamžitá výmena nie je možné.

2. Počas lehoty účinnosti Okamžitej výmeny je zákazník povinný užívať výrobok riadne v súlade s účelom jeho použitia a v súlade s návodom na použitie prípadne inou obdobnou dokumentáciou výrobcu k výrobku.

3. Pri riadnom uplatnení služby Okamžitá výmena bude plnenie z Okamžitej výmeny poskytnuté zákazníkovi v deň uplatnenia si tejto služby Okamžitá výmena zákazníkom. Zákazník je oprávnený uplatniť si Okamžitú výmenu v ktorejkoľvek predajni PLANEO Elektro. Jednou z podmienok úspešného uplatnenia si Okamžitej výmeny je odovzdanie vadného výrobku, ku ktorému bola zakúpená Okamžitá výmena pracovníkovi PLANEO Elektro. Okamžitú výmenu nie je možné uplatniť pri vadách výrobku podľa bodu 6. nižšie. Plnenie zo služby Okamžitá výmena je možné uplatniť (nárok na plnenie zo Služby Okamžitá výmena je možné uznať) len v prípade, ak zákazník pri uplatňovaní si nároku zo služby Okamžitá výmena predloží predajni PLANEO Elektro účtenku alebo faktúru, či iný doklad preukazujúci zakúpenie predmetného vadného výrobku v PLANEO Elektro a zakúpenie služby Okamžitá výmena. V zmysle uvedeného sa teda nárok na plnenie zo služby Okamžitá výmena vzťahuje iba na ten výrobok, ku ktorému bola Okamžitá výmena zakúpená.

4. Na základe oprávneného uplatnenia si služby Okamžitá výmena zákazníkom bude zákazníkovi poskytnuté jedno z nasledovných plnení:
a) zákazník obdrží zhodný výrobok - za predpokladu, že sa zhodný výrobok bude nachádzať na sklade v predajni, v ktorej si zákazník plnenie zo služby Okamžitá výmena uplatnil;
b) v prípade, ak sa zhodný výrobok nebude nachádzať na sklade v predajni, v ktorej si zákazník plnenie z Okamžitej výmeny uplatnil, zákazník si môže plnenie z Okamžitej výmeny uplatniť za iný výrobok zhodných alebo lepších parametrov od rovnakého alebo iného výrobcu uvedeného v zozname výrobkov pre ktoré platí služba Okamžitá výmena.
Pokiaľ kúpna cena nového výrobku bude vyššia ako kúpna cena pôvodného (vadného) výrobku, cenový rozdiel výrobku zákazník doplatí priamo v predajni PLANEO Elektro pri odbere nového výrobku.

5. Výmenou výrobku podľa bodu 4. písm. a) alebo b) bol nárok na uplatnenie si služby Okamžitá výmena spotrebovaný. V prípade záujmu o využitie služby Okamžitá výmena k vymenenému výrobku, je potrebné si službu opätovne dokúpiť podľa platného cenníka a to najneskôr do 14 dní od výmeny výrobku.

6. Nárok na plnenie zo služby Okamžitá výmena nemôže byť uznaný v prípadoch, ak je vada výrobku spôsobená neodbornou manipuláciou zákazníka alebo tretej osoby s výrobkom alebo neoprávneným zásahom do výrobku zákazníkom alebo treťou osobou, a to najmä ak je vada spôsobená v dôsledku mechanického poškodenia výrobku, neodbornej manipulácie s výrobkom v rozpore s návodom na použitie výrobku alebo inej obdobnej dokumentácie k výrobku, neodbornej inštalácie, zaobchádzania, obsluhy, zanedbania riadnej starostlivosti o výrobok, poškodenia výrobku počítačovým vírusom. Službu okamžitej výmeny nemožno uplatniť ani v prípade, ak je vada výrobku spôsobená v dôsledku opotrebovania výrobku spôsobeného jeho obvyklým používaním (vrátane zníženia kapacity batérie po jej životnosti spôsobenej používaním výrobku), pôsobenia prírodných živlov alebo vyššej moci, vonkajších príčin (napr. dopravná nehoda, náraz, iný mechanický alebo tepelný vplyv), výkyvov elektrického prúdu, vniknutia tekutiny do výrobku a pod.

7. V prípade neoprávneného neposkytnutia a/alebo vadného poskytnutia služby Okamžitá výmena PLANEO Elektro, je zákazník oprávnený toto neoprávnené neposkytnutie a/alebo vadné poskytnutie služby Okamžitá výmena reklamovať v rámci reklamačného konania v súlade s reklamačným poriadkom PLANEO Elektro, tak ako je tento uverejnený na internetovej stránke www.planeoelektro.sk alebo v príslušných predajniach PLANEO Elektro.

8. Zákazník berie na vedomie, že služba Okamžitá výmena môže byť poskytnutá len spotrebiteľom – t.j. fyzickým osobám nepodnikateľom. V opačnom prípade sú nároky z nej vyplývajúce nevymáhateľné.