Pravidlá vernostného programu


PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU (ďalej len „pravidlá“)
„RODINNÁ KARTA“ (ďalej len „vernostný program“)
 
Tieto pravidlá vydala spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o. so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14206/B (ďalej len „FAST PLUS“), ako prevádzkovateľ siete maloobchodných predajní „PLANEO Elektro“ a „PLANEO Quick time“. Tieto pravidlá platia pre využívanie vernostného programu výlučne v Slovenskej republike a pre jeho registrovaných členov, ktorých rodinné karty sú registrované a vydané v Slovenskej republike. Pravidlá sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Pravidlá nadobúdajú platnosť 01. 08. 2012. Za podmienok a v rozsahu uvedenom v pravidlách a/alebo iných informačných materiáloch FAST PLUS o vernostnom programe dáva FAST PLUS svojim zákazníkom, ktorí sú držiteľmi rodinných kariet, v spolupráci s obchodnými partnermi návrh na uzavretie zmluvy, ktorého obsahom je poskytnúť im tam uvedené formy obratového naturálneho rabatu a upozorňovať ich na aktuálne prebiehajúce zvýhodnené akciové ponuky (ďalej len „akcie“).
 

1. Žiadosť o vydanie rodinnej karty
 
O vydanie rodinnej karty môže požiadať každý, kto dovŕšil 16. rok veku. Prihlásenie sa do vernostného programu je možné vykonať elektronicky alebo písomne, a to prostredníctvom formulára priamo v predajniach PLANEO Elektro alebo PLANEO Quick time v Slovenskej republike alebo prostredníctvom internetu, pričom v prípade žiadosti zaslanej prostredníctvom internetu sa podpis nevyžaduje. Platí pritom nevyvrátiteľná domnienka, že prijatím karty a jej následným nevrátením spoločnosti FAST PLUS tá osoba, ktorej bola karta vydaná, prihlásenie prostredníctvom internetu vykonala a vyjadrila súhlas s pravidlami. Za riadne vyplnené prihlásenie sa považuje také, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa, a v ktorom žiadateľ potvrdil súhlas s pravidlami vernostného programu svojím podpisom v prípade písomnej žiadosti alebo označením príslušného políčka v prípade žiadosti zaslanej prostredníctvom internetu. V prípade nedostatočne vyplneného prihlásenia môže FAST PLUS vydanie rodinnej karty odmietnuť. Rodinnú kartu možno použiť na uplatnenie výhod podľa vernostného programu počnúc elektronickým zaznamenaním osobných údajov majiteľa karty do databázy spracúvanej na účely vernostného programu v prospech FAST PLUS. V prípade písomnej žiadosti vydá FAST PLUS rodinnú kartu na základe riadne vyplnenej žiadosti bezplatne, bezprostredne po odovzdaní žiadosti v predajni PLANEO Elektro alebo PLANEO Quick time v Slovenskej republike, v prípade žiadosti zaslanej prostredníctvom internetu vydá FAST PLUS rodinnú kartu na základe riadne vyplnenej žiadosti bezplatne, v lehote do 1 týždňa a zašle ju poštou na adresu uvedenú žiadateľom.
 

2. Používanie rodinnej karty
 
Držiteľ rodinnej karty je oprávnený zúčastniť sa vernostného programu a využívať výhody, ktoré FAST PLUS počas vernostného programu zabezpečuje. Rodinná karta je prenosná a nie je viazaná na meno držiteľa. Karta je vlastníctvom FAST PLUS. O aktuálnych výhodách sa držiteľ karty môže informovať na internetovej stránke www.planeoelektro.sk alebo v predajniach PLANEO Elektro alebo PLANEO Quick time v Slovenskej republike. Rodinná karta nie je kreditnou ani platobnou kartou, ale slúži len na evidenciu dosiahnutého obratu a/alebo na prehľad o nakupovaných výrobkoch držiteľom rodinnej karty. Pri používaní rodinnej karty FAST PLUS neskúma totožnosť držiteľa karty, preto nezodpovedá za používanie rodinnej karty inou osobou. V prípade prekážky pri použití rodinnej karty vzniknutej v dôsledku technickej chyby FAST PLUS v primeranom čase zabezpečí odstránenie tejto chyby a umožní zákazníkovi zverejnenú akciu využiť. V prípade zlomenej alebo inak poškodenej rodinnej karty má zákazník právo na jej bezplatnú výmenu.
 

3. Postup pri strate, odcudzení, zničení alebo poškodení kariet
 
V prípade straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia môže držiteľ rodinnej karty kedykoľvek zadarmo požiadať o novú rodinnú kartu. V takomto prípade FAST PLUS skôr vydanú rodinnú kartu znehodnotí. O novú rodinnú kartu možno požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese info@planeoelektro.sk alebo osobne v ktorejkoľvek predajni PLANEO Elektro alebo PLANEO Quick time v Slovenskej republike.
 
 
4. Doba trvania účasti zákazníka na vernostnom programe
 
Účasť zákazníka na vernostnom programe vzniká riadnym prihlásením sa podľa bodu 1. týchto pravidiel a trvá po dobu neurčitú. Spoločnosť FAST PLUS je oprávnená rozhodnúť o okamžitom zániku účasti držiteľa rodinnej karty na vernostnom programe, čím sa stane rodinná karta neplatnou, ak: (a) držiteľ rodinnej karty porušil práva k ochranným známkam FAST PLUS, pravidlá vernostného programu alebo práva zmluvných partnerov FAST PLUS; (b) držiteľ rodinnej karty zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu; (c) držiteľ rodinnej karty sa dopustil konania v rozpore s právnymi predpismi. V týchto prípadoch stráca držiteľ rodinnej karty nárok na účasť na výhodách rodinnej karty. Spoločnosť FAST PLUS, ako aj držiteľ rodinnej karty môže kedykoľvek ukončiť účasť vo vernostnom programe, a to aj bez uvedenia dôvodu, na základe výpovede doručenej druhej strane. V osobitných prípadoch FAST PLUS informuje držiteľa rodinnej karty o výpovedi písomne. Ak by FAST PLUS chcela vernostný program ukončiť, je povinná oznámiť držiteľom rodinných kariet ukončenie vernostného programu, a to prostredníctvom internetovej stránky www.planeoelektro.sk alebo na dobre viditeľných miestach v predajniach PLANEO Elektro alebo PLANEO Quick time v Slovenskej republike. Termín ukončenia vernostného programu bude dátum uvedený na uvedených informačných prostriedkoch FAST PLUS. Po oznámení tejto skutočnosti už nebude možné požiadať o vydanie rodinnej karty.
 
 
5. Zmeny pravidiel
 
FAST PLUS je oprávnená jednostranne zmeniť tieto pravidlá, ako aj informačné materiály FAST PLUS o vernostnom programe, určujúce napr. pravidlá a hodnotu poskytovaných výhod, napr. z dôvodu zvýšenia úrovne služieb FAST PLUS a pod. FAST PLUS je povinná informovať držiteľa karty o tomto rozhodnutí prostredníctvom zverejnenia aktuálnych pravidiel alebo informačných materiálov FAST PLUS o vernostnom programe alebo iným spôsobom. Použitie rodinnej karty alebo akákoľvek iná dispozícia s ňou po oznámení týchto zmien alebo nedoručenie výpovede držiteľa rodinnej karty do 30 dní odo dňa oznámenia zmien sa považuje za súhlas jej držiteľa s nimi.
 
 
6. Zasielanie ponúk a zliav poštou a/alebo e-mailom a/alebo prostredníctvom SMS
 
O výhodách a akciách je FAST PLUS oprávnená informovať držiteľa rodinnej karty poštou a/alebo e-mailom a/alebo prostredníctvom SMS v prípade, že s tým držiteľ rodinnej karty vyslovil svoj súhlas na spracovanie osobných údajov na účely marketingu v zmysle bodu 7. vernostného programu alebo prostredníctvom informačných materiálov. E-maily sa zasielajú na poslednú e-mailovú adresu uvedenú držiteľom rodinnej karty a poštové zásielky sa zasielajú na poslednú uvedenú adresu bydliska držiteľa rodinnej karty. Ak držiteľ rodinnej karty uvedie adresu v zahraničí, FAST PLUS nie je povinná zasielať poštou rodinnú kartu, ďalšie zásielky alebo ponuky, ak v aktuálnom informačnom materiáli FAST PLUS o vernostnom programe nie je uvedené inak. Prípadné zmeny adresy bydliska alebo priezviska môžu držitelia rodinných kariet oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu info@planeoelektro.sk a taktiež na internetovej stránke www.planeoelektro.sk alebo osobne v predajniach PLANEO Elektro alebo PLANEO Quick time v Slovenskej republike. FAST PLUS nezodpovedá za prípadnú stratu doručovaných zásielok z dôvodu neoznámenia zmeny adresy. FAST PLUS nie je schopná tieto zásielky nahradiť. Žiadateľ o vydanie rodinnej karty súčasne s prijatím pravidiel udeľuje svoj súhlas, aby mu FAST PUS v súvislosti s vernostným programom doručovala e-mailom elektronický list obsahujúci najmä akciové ponuky a reklamné informácie FAST PLUS. Ak žiadateľ o vydanie rodinnej karty nemá záujem o doručovanie elektronického listu, musí tak jednoznačne uviesť v žiadosti o vydanie rodinnej karty. Nesúhlas s doručovaním listu neobmedzuje žiadateľa o vydanie karty v účasti na vernostnom programe. Žiadateľ o vydanie rodinnej karty súhlasí s tým, že spracúvanie jeho osobných údajov na účely poštového styku s ním je nevyhnutné pre plnenie vernostného programu zo strany FAST PLUS.
 
 
7. Ochrana osobných údajov
 
FAST PLUS je oprávnená spracúvať osobné údaje zákazníkov uvedené v bode 1. pravidiel vernostného programu na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) počas trvania členstva vo vernostnom programe spracúval na účely marketingu vernostného programu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany FAST PLUS alebo jej obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“), výlučne vtedy, ak jej zákazník udelil pri prihlásení sa do vernostného programu svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v informačných systémoch s uvedeným spracovaním osobných údajov. FAST PLUS týmto oznamuje držiteľovi rodinnej karty, že v bode 1. uvedené a získané osobné údaje poskytne na účely zasielania elektronického listu, poštového listu a SMS správ spoločnostiam, ktoré zabezpečia výrobu a doručenie elektronického listu, poštového listu a SMS správy. Osobné údaje môže FAST PLUS poskytnúť tretej osobe patriacej do medzinárodnej skupiny spoločností, do ktorej patrí FAST PLUS, a tiež sprístupniť ich externým poradcom, ktorí s FAST PLUS spolupracujú na tvorbe a realizácii vernostného programu „Rodinná karta“ a ostatných obchodných aktivitách FAST PLUS na území Slovenskej republiky. Súhlas zákazníka so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný, pričom zákazník môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Držiteľ rodinnej karty vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom internetovej stránky www.planeoelektro.sk alebo osobne v predajniach PLANEO Elektro alebo PLANEO Quick time v Slovenskej republike. Držiteľ rodinnej karty súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany FAST PLUS z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.